FOB 98-331

Tilbagebetaling af sygedagpenge. Utilstrækkelig sagsoplysning. Uholdbar bevisbedømmelse

01-01-1998

En advokat klagede over en afgørelse fra Dagpengeudvalget om tilbagebetaling af sygedagpenge. Sagen var startet på baggrund af en politianmeldelse og en anmeldelse fra en svoger. Dagpengeudvalget havde lagt til grund at advokatens klient arbejdede "sort" på et værksted mens han fik sygedagpenge.

Både Told & Skat og politiet havde indledt undersøgelser af forholdene med henblik på sigtelse for skattesvig og socialt bedrageri, men frafaldt senere sigtelserne.

I mellemtiden havde Dagpengeudvalget truffet afgørelse om tilbagebetaling af dagpengene, og afslog at ændre afgørelsen. Dagpengeudvalget meddelte at det var uden betydning for udvalgets sag at politi og Told & Skat havde frafaldet sigtelserne.

Ombudsmanden kritiserede at Dagpengeudvalget traf afgørelse i sagen uden at inddrage oplysningerne fra de andre myndigheders undersøgelser. Ombudsmanden udtalte at det var uden betydning at Dagpengeudvalget ikke var forpligtet til at lægge disse myndigheders bevisvurdering til grund. Det afgørende var at relevante oplysninger sandsynligvis var kommet frem i disse undersøgelser.

Ombudsmanden kritiserede også Dagpengeudvalgets bevisbedømmelse som han mente var præget af misforståelser.

Ombudsmanden fandt afgørelsen ugyldig og henstillede at Dagpengeudvalget genoptog sagen til fornyet behandling. (J.nr. 1996-2333-085).