FOB 98-491

Forligsmæssig afskedigelse. Afgørelsesbegrebet i forvaltningsloven

01-01-1998

En sygehusdirektør klagede over Indenrigsministeriets og en amtskommunes behandling af ham i forbindelse med hans afskedigelse ved forlig. Amtskommunen og Indenrigsministeriet mente ikke at forvaltningsloven fandt anvendelse. Myndighederne henviste til at sygehusdirektøren havde indgået en aftale om vilkårene for fratrædelse, og at der derfor ikke var tale om en forvaltningsafgørelse om uansøgt afsked.

Ombudsmanden udtalte at en forligsmæssig afskedigelse ikke kan betragtes som en aftaleretlig disposition som falder uden for forvaltningslovens afgørelsesbegreb. Ombudsmanden mente at såvel den egentlige afskedigelsesbeslutning som beslutningen om de nærmere afskedigelsesvilkår indgår i et sagsforløb, der i sin helhed er omfattet af forvaltningslovens afgørelsesbegreb. Det gælder selv om beslutningen helt eller delvist fremtræder som truffet efter aftale eller forhandling.

Ombudsmanden mente at sygehusdirektøren burde være blevet partshørt over grundlaget for afskedigelsen. (J.nr. 1996-0017-813).