FOB 98-202

Aktindsigt i referater fra bispemøder

01-01-1998

Et dagblad klagede til ombudsmanden over Kirkeministeriets afslag på en anmodning om aktindsigt i referater fra de danske biskoppers fællesmøder. Kirkeministeriet henviste til at møderne ikke var en del af den offentlige forvaltning, og desuden mente ministeriets ikke at referaterne indgik i en administrativ sagsbehandling.

Ombudsmanden mente ikke der på det foreliggende grundlag var tilstrækkeligt grundlag for at kritisere at Kirkeministeriet og Biskoppen over Københavns Stift havde anset deltagelsen i møderne for at være af privat karakter. Ombudsmanden mente derfor heller ikke der var grundlag for at fastslå at bispemøderne i sig selv kunne anses for at være en del af "den offentlige forvaltning", jf. offentlighedslovens § 1, stk. 1.

Mødereferaterne var imidlertid efterfølgende blevet indjournaliseret i stiftet. Efter ombudsmandens opfattelse måtte det antages at referaterne dermed i et vist omfang fandt anvendelse i embedets almindelige sagsbehandling. Ombudsmanden mente derfor ikke at mødereferaterne kunne undtages fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 4, stk. 1.

Ombudsmanden henstillede på den baggrund at Kirkeministeriet behandlede dagbladets anmodning om aktindsigt igen. (J.nr. 1997-0385-74).