FOB 98-236

Påbud om oprensning af grøft. Fortolkning. Myndighedspassivitet

01-01-1998

En advokat klagede på vegne af en grundejer over et påbud om oprensning af en grøft. Der havde ikke været vand i grøften i mange år, og ombudsmanden mente derfor det var tvivlsomt om grøften kunne kaldes et vandløb i vandløbslovens forstand.

Ombudsmanden mente endvidere at kommunen - hvis grøften var omfattet af vandløbsloven - som følge af passivitet havde været uberettiget til at give påbuddet.

Ombudsmanden henstillede på den baggrund at Miljøstyrelsen genoptog sagen. (J.nr. 1996-2752-143).