FOB 98-194

Ændring af ægtefællebidrag med tilbagevirkende kraft. Genoptagelse. Remonstration. Sagsbehandlingstid

01-01-1998

En mand blev den 6. september 1995 skilt ved dom og i den forbindelse pålagt at betale ægtefællebidrag til sin tidligere hustru i 10 år regnet fra dommens dato.

Den 7. februar 1996 bestemte Københavns Overpræsidium at manden fra den 15. september 1995 skulle betale 8.000 kr. om måneden i ægtefællebidrag til sin tidligere hustru. Manden klagede den 16. februar 1996 over afgørelsen. Den 22. februar 1996 meddelte overpræsidiet at man havde besluttet at genoptage behandlingen af sagen, og den 7. august 1996 fastholdt overpræsidiet sin tidligere afgørelse.

Manden klagede igen, og overpræsidiet sendte den 2. september 1996 klagen til Civilretsdirektoratet. Civilretsdirektoratet besluttede den 3. juni 1997 at nedsætte bidraget til 500 kr. med virkning fra den 15. oktober 1996. Manden klagede igen til Civilretsdirektoratet som traf afgørelse om at tillægge nedsættelsen af bidraget virkning fra den 15. september 1996.

I klagen til ombudsmanden gjorde manden gældende at afgørelsen om nedsættelse af bidraget burde have virkning fra et tidligere tidspunkt. Ombudsmanden skrev i en foreløbig redegørelse bl.a. at sagen allerede efter den første klage kompetencemæssigt henhørte under Civilretsdirektoratet. Overpræsidiet var derfor ikke berettiget til at genbehandle sagen, men burde have videresendt den til Civilretsdirektoratet. Det kunne endvidere ikke udelukkes at dette forhold havde betydning for Civilretsdirektoratets afgørelse om tilbagevirkende kraft.

Civilretsdirektoratet tog ombudsmandens opfattelse til efterretning og besluttede efterfølgende at genoptage sagen. (J.nr. 1997-2240-651).