FOB 98-102

Aktindsigt i fordeling af tips- og lottomidler

01-01-1998

En journalist anmodede Hypotekbanken om aktindsigt i "samtlige dokumenter der indeholder oplysninger om fordeling af tips- og lottomidlerne som led i finanslovsforhandlingerne, herunder Finansministeriets aktstykkepulje". Journalisten fik afslag for så vidt angik de forskellige partiers indstillinger og fordelingsønsker og korrespondance herom. Hypotekbanken og Finansministeriet mente ikke at indstillingerne var indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed. Myndighederne henviste endvidere til hensynene til den politiske beslutningsproces.

Ombudsmanden udtalte at tildelingen af tipsmidler sker i overensstemmelse med loven og almindelige forvaltningsretlige principper hvorfor dokumenterne er indgået som led i en administrativ sagsbehandling. Hensynet til den politiske beslutningsproces kan efter omstændighederne begrunde at enkelte oplysninger og dokumenter i en brevveksling om politiske spørgsmål undtages fra aktindsigt. Det kan i praksis være svært at holde partitilkendegivelser adskilt fra udtalelser og indlæg der fremkommer som led i den egentlige politiske beslutningsproces. Hensynet til at sikre at politiske forhandlinger kan foregå i fortrolighed er dog ikke til stede på samme måde når der er tale om partiernes medvirken ved forvaltningsmyndigheders anvendelse af allerede foreliggende lovgivning.

Endelig mente ombudsmanden ikke at der var foretaget en konkret vurdering af om alle oplysninger i dokumenterne i givet fald var dækket af hensynet til den politiske beslutningsproces. (J.nr. 1996-0990-201).