FOB 90-164

Tilbagebetaling af for meget udbetalt EF-støtte.

01-01-1990

Landbrugsministeriet og EF-direktoratet havde fremsat krav om tilbagebetaling af EF-støtte, der uberettiget var udbetalt til en virksomhed. Støtteordningen var beskrevet i to EF-forordninger og i en af EF-direktoratet udarbejdet vejledning. Virksomheden mente at have fået anderledes besked under en telefonsamtale med en medarbejder i EF-direktoratet og var derfor af den opfattelse, at beløbet ikke kunne kræves tilbagebetalt.

Ombudsmanden udtalte, at selv om han generelt var tilbageholdende i sin bedømmelse af sager, der involverer EF-retlige regler, ville han i denne sag foretage en sædvanlig efterprøvelse, idet det omtvistede spørgsmål - om betingelserne for at forlange tilbagebetaling var opfyldt - skulle bedømmes alene efter dansk rets regler om tilbagesøgning (condictio indebiti).

Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere, at Landbrugsministeriet og EF-direktoratet fastholdt tilbagebetalingskravet. Ombudsmanden henviste herved blandt andet til, at det på et sagsområde som det omhandlede - hvor der er tale om udbetaling af meget store beløb til erhvervsvirksomheder, og hvor ordningen er tilrettelagt således, at beløbene af hensyn til virksomhederne kommer til udbetaling hurtigst muligt - som udgangspunkt må være modtagerne, der bærer risikoen for, at der sker fejludbetaling. (J. nr. 1990-1049-57).