FOB 90-86

Konkurrenceankenævnets opkrævning af gebyr ved klage over afslag på aktindsigt.

01-01-1990

A klagede over, at Konkurrenceankenævnet i henhold til § 5, stk. 2, i bkg. om Konkurrenceankenævnet havde afkrævet ham et gebyr på 3.000 kr. i forbindelse med behandlingen af en klage over Konkurrencerådets afslag på aktindsigt efter offentlighedsloven.

Ombudsmanden anmodede nævnet om en udtalelse og bad specielt om en begrundelse for, at § 5, stk. 2, skulle finde anvendelse i et tilfælde som det foreliggende, hvor klageadgangen ikke beroede på konkurrenceloven, men på offentlighedslovens § 15, stk. 2.

Konkurrenceankenævnet forelagde spørgsmålet for Industriministeriet, der ikke fandt, at gebyrreglen fandt anvendelse i et tilfælde som det foreliggende, hvor klageadgangen vedrørte en afgørelse i medfør af offentlighedsloven.

Nævnet meddelte herefter ombudsmanden, at det havde frafaldet opkrævning af gebyret. Ombudsmanden tog det meddelte til efterretning og foretog sig ikke videre i sagen. (J. nr. 1990-1535-39).