FOB 90-119

Afslag på 2.-instans bevilling i politisag. Begrundelse.

01-01-1990

Justitsministeriet (JMT) afslog en ansøgning fra A om tilladelse til at anke en byretsdom til landsretten. Ministeriet havde i sin første afgørelse alene begrundet afslaget med, at sagen ikke var af principiel karakter, jf. retsplejelovens § 962, stk. 3, første led. I en senere afgørelse tog ministeriet udtrykkeligt stilling til retsplejelovens § 962, stk. 3, andet led, men fastholdt den oprindelige afgørelse.

Ombudsmanden udtalte, at begrundelsen i JMT's første afgørelse måtte efterlade det indtryk, at afslaget blev meddelt, fordi sagen ikke angik et principielt forhold. Begrundelsen var efter Ombudsmandens opfattelse utilstrækkelig og misvisende. Ombudsmanden udtalte endvidere, at bestemmelsen i RPL § 962, stk. 3, efter forarbejderne til bestemmelsen må forstås således, at JMT skal meddele tilladelse til anke til 2. instans, medmindre det må antages, at en anke åbenbart ikke vil kunne føre til et for den tiltalte gunstigt resultat.

Ombudsmanden henstillede til JMT at tage sagen op til fornyet overvejelse. (J. nr. 1990-245-68).