FOB 90-276

Aktindsigt i entreprisetilbud til Rigshospitalet vedrørende terrænvedligeholdelse.

01-01-1990

A anmodede Rigshospitalet (R) om at få aktindsigt i de tilbud m.v., der af forskellige private virksomheder blev afgivet til R i forbindelse med udbud af vedligeholdelsesarbejdet på R's udendørsarealer. R afslog anmodningen under henvisning til, at man generelt havde besluttet ikke at offentliggøre tilbud fra og kontrakter med virksomhederne. Afslaget blev indbragt for Sundhedsministeriet (S), som fastholdt afgørelsen under henvisning til offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 5 (det offentliges økonomiske interesser). Ministeriet offentliggjorde dog tilbudsgivernes navne.

Ombudsmanden fandt, at S' afgørelse hvilede på et utilstrækkeligt grundlag, idet S ikke i forbindelse med afgørelsen havde henvist til omstændigheder eller forhold, der godtgjorde, at offentliggørelsen af de ønskede oplysninger om priser m.v. rummede en nærliggende fare for, at R's økonomiske interesser ville lide skade af betydning. Der var således ikke på det foreliggende grundlag hjemmel i offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 5, til at tilbageholde oplysningerne.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at tage sagen op til fornyet overvejelse. (J. nr. 1990-1038-43).