FOB 90-144

Afslag på realitetsbehandling af fri proces-ansøgning efter afslag på oprejsningsbevilling.

01-01-1990

En ansøgning om fri proces under anke nåede ikke at blive færdigbehandlet af Civilretsdirektoratet (CD) inden ankefristens udløb. Da dommen ikke var anket, betingede CD videre behandling af fri proces-ansøgningen af, at der blev truffet afgørelse om at give oprejsningsbevilling. CD afslog herefter oprejsningsbevilling og fandt under henvisning hertil ikke anledning til realitetsbehandling af fri proces-ansøgningen.

A klagede til ombudsmanden. Ombudsmanden tilkendegav, at CD's fremgangsmåde ikke var i overensstemmelse med bemærkningerne til tidligere fremsatte lovforslag om overflytning af kompetencen til at træffe afgørelser om procesbevillinger fra administrationen til domstolene.

CD meddelte senere, at direktoratet havde taget ombudsmandens synspunkter til efterretning og havde taget fri proces-sagen under realitetsbehandling.   (J. nr. 1990-1182-68).