FOB 90-162

Formuleringsmåde i breve.

01-01-1990

I forbindelse med ombudsmandens behandling af en klage over Statens Bisygdomsnævn (SBN) (FOB 1989, s. 119) besluttede ombudsmanden af egen drift at indlede en undersøgelse i anledning af SBN's formulering af breve til A. Ombudsmanden anmodede Landbrugsministeriet (LM) om en udtalelse efter forud indhentet erklæring fra SBN.

SBN og Statens Planteavlsforsøg, der er sekretariat for SBN, redegjorde over for LM for baggrunden for formuleringerne, og LM påtalte over for myndighederne, at den anvendte sprogbrug ikke var i overensstemmelse med den høflige og korrekte sprogbrug, som offentlige myndigheder bør anvende ved besvarelse af henvendelser fra borgerne. LM bemærkede yderligere, at såfremt hensigten med en bestemt skrivelse havde været at bebude overvejelser om injuriesøgsmål, burde dette have været klart udtrykt.

Ombudsmanden tog det meddelte til efterretning og foretog herefter ikke videre i sagen. (J. nr. 1990-699-56).