FOB 90-54

Undtagelse af privatiseringssager fra aktindsigt.

01-01-1990

Ved bekendtgørelse nr. 644 af 17. september 1990 udstedt i medfør af offentlighedslovens § 3, stk. 1, fastsatte finansministeren, at "sager og dokumenter vedrørende privatisering og salg af statslige aktiver i forbindelse hermed" er undtaget fra aktindsigt.

Ombudsmanden udtalte, at denne udnyttelse af bemyndigelsen i offentlighedslovens § 3, stk. 1, til generelt at undtage sager om privatisering fra aktindsigt gik ud over det i motiverne angivne formål med bemyndigelsen og samtidig adskilte sig væsentligt fra den hidtidige udnyttelse.

Ombudsmanden fandt ikke tilstrækkeligt grundlag til at karakterisere forholdet som en (ulovlig) overskridelse af bemyndigelsens grænser, men fandt, at der kunne rejses så alvorlig tvivl med hensyn til, om den foretagne undtagelse af privatiseringssager fra aktindsigt lå inden for bemyndigelsens rammer. På denne baggrund henstillede han til Finansministeriet enten at søge den generelle undtagelse fra aktindsigt præciseret eller at overveje ophævelse af bekendtgørelsen. (J. nr. 1990-1596-29).