FOB 90-303

Censors partsstatus ved klage over eksamensafvikling.

01-01-1990

En offentligt beskikket censor (A) klagede over, at Undervisningsministeriet havde truffet afgørelse i en sag uden at afvente kommentarer fra ham til nogle udtalelser, som ministeriet havde indhentet i anledning af en klage fra en elev over afviklingen af den mundtlige eksamen på en teknisk skole. Eleven angav især at være utilfreds med A's adfærd under eksaminationen

Ombudsmanden udtalte, at offentligt ansatte som udgangspunkt ikke har partsstatus ved behandlingen af klagesager, der er rejst af borgere, medmindre klagen giver anledning til selvstændigt at søge fastslået, om der er grundlag for at træffe foranstaltninger af disciplinær karakter, herunder visse reaktioner, der indebærer personlig kritik af den ansatte. Ombudsmanden fandt, at direktoratet under klagesagens behandling burde have anset A for part i relation til forvaltningslovens partsbeføjelser. Ombudsmanden henviste herved til, at klagen fra eksaminanden indeholdt væsentlig kritik af A's adfærd som censor, at de indhentede udtalelser fra vejlederen og A's medcensor indeholdt detaljerede kommentarer til denne kritik, og at direktoratet i sin afgørelse utvetydigt udtalte kritik af A's adfærd. Ombudsmanden fandt derfor, at det var en fejl, at direktoratet ikke havde udsat sagens afgørelse, indtil A havde haft lejlighed til at afgive sin udtalelse. (J. nr. 1989-1374-70).