FOB 90-190

A-skatteindeholdelse, hvor skatteyderen ikke har afleveret skattekort til arbejdsgiveren.

01-01-1990

A, der i starten af indkomståret 1990 havde undladt at aflevere sit skattekort til sin arbejdsgiver, klagede over, at han i stedet for i henhold til kildeskattelovens § 48, stk. 7, at få indeholdt A-skat med 50% i sin løn havde fået indeholdt A-skat svarende til den trækprocent, som han havde ifølge sit skattekort, men uden de i skattekortet anførte fradrag. Skatteministeriet (SKM) havde tilsluttet sig denne fremgangsmåde.

Ombudsmanden udtalte, at efter ordlyden i kildeskattelovens § 48, stk. 8, skal skattetræk ske på grundlag af de oplysninger, der fremgår af skattekortet eller af bikortet eller af frikortet, og som meddeles af skattemyndighederne. SKM´s opfattelse havde den konsekvens, at kun oplysningerne i bikortet skulle anvendes ved indeholdelse af A-skat i henhold til kildeskattelovens § 48, stk . 8. Det var ombudsmandens opfattelse, at skattemyndighederne ikke generelt kunne bestemme, at kun oplysningerne i bikortet skulle lægges til grund ved indeholdelsen. Dette måtte bero på en konkret vurdering af den skattepligtiges forhold og den antagelige grund til, at skattekort m.v. ikke var afleveret eller forevist. Ombudsmanden henstillede til SKM enten at bringe administrationen af bestemmelserne i kildeskattelovens § 48, stk. 8, i overensstemmelse med lovens ordlyd eller at tilvejebringe et regelgrundlag, der var i overensstemmelse med skattemyndighedernes administration. (J. nr. 1990-1239-220).