FOB 90-240

Forvaltningsmyndigheders vejledningspligt/pligt til at oversætte skrivelser til udlændinge

01-01-1990

En tyrkisk indvandrer (A) kom i 1979 ud for en arbejdsskade. Sikringsstyrelsen (SIS) blev bekendt med arbejdsskaden og anmodede i en standardskrivelse A om nærmere oplysninger.

A havde meget dårlige danskkundskaber og vidste ikke, at sagen verserede hos SIS. A svarede ikke på henvendelsen, som han ikke forstod. A reagerede heller ikke en rykkerskrivelse med oplysning om, at sagen ville blive henlagt, og at krav efter arbejdsskadeforsikringsloven ville bortfalde, såfremt A ikke havde rettet henvendelse inden for 3 år.

I 1988 rettede A's egen læge henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen (ASK) om arbejdsskaden fra 1979, som nu havde ført til, at A havde søgt om førtidspension. ASK afviste at genoptage sagen under henvisning til, at den var blevet henlagt i 1979, og den herefter ikke senere end 3 år efter henlæggelsen kunne genoptages, jf. arbejdsskadeforsikringslovens § 34, stk. 2. Denne afgørelse blev tiltrådt af Den Sociale Ankestyrelse.

Ombudsmanden udtalte, at efter forvaltningslovens § 7, stk. 1, og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, bør forvaltningsmyndighederne i almindelighed sikre sig, at de bliver forstået af udlændinge, hvis sager de behandler. Det gælder navnlig i tilfælde, hvor den pågældende ikke har kendskab til, at en sag verserer. Efter en konkret vurdering af A's sag fandt ombudsmanden, at SIS havde begået en vejledningsfejl. Sagen kunne derfor ikke afvises efter arbejdsskadeforsikringslovens § 34, stk. 2. Ombudsmanden henviste til almindelige forvaltningsretlige principper, hvorefter vejledningsfejl burde tillægges den virkning, at den pågældende blev stillet, som hvis vejledningen var givet. Ombudsmanden henstillede derfor, at ASK genoptog sagens behandling. (J. nr. 1990-630-031).