FOB 90-63

Aktindsigt i korrespondance mellem Kammeradvokaten, Handelshøjskolen og Finansministeriet om retssag.

01-01-1990

A klagede til ombudsmanden over Finansministeriets (FM's) afslag på aktindsigt i ministeriets sag vedrørende afskedigelse af A's fader fra en stilling på Handelshøjskolen. FM afslog anmodningen under henvisning til forvaltningslovens § 12, stk. 1, nr. 1, og § 14, stk. 1, nr. 4. FM's akter indeholdt bl.a. interne notater om retssagen vedrørende afskedigelsen, korrespondancen mellem Kammeradvokaten og FM og kopier af skrivelser mellem Kammeradvokaten og Handelshøjskolen.

Ombudsmanden udtalte, at ansøgningen skulle bedømmes efter offentlighedsloven, da FM ikke traf afgørelse i sagen. Det gav ikke ombudsmanden anledning til bemærkninger, at aktindsigt for en del af dokumenterne blev nægtet under henvisning til, at der var tale om interne arbejdsdokumenter. Ombudsmanden fandt det endvidere ubetænkeligt at anerkende, at FM var berettiget til at undtage de modtagne kopier af korrespondancen mellem Kammeradvokaten og Handelshøjskolen. Korrespondance ført mellem Kammeradvokaten og FM og mellem FM og Handelshøjskolen med direkte sigte på retssagen mellem A's fader og Handelshøjskolen var efter ombudsmandens opfattelse ført som et led i ministeriets personaleretlige rådgivningsvirksomhed. Ombudsmanden anså derfor brevvekslingen for omfattet af § 10, nr. 5, i offentlighedsloven, og FM's afslag på aktindsigt kunne ikke indholdsmæssigt give grundlag for kritik. (J. nr. 1990-1666-20).