FOB 90-90

Forholdene i grønlandske detentioner.

01-01-1990

En indsat i detentionen i Godhavn i Grønland afgik i sommeren 1989 ved døden. Af obduktionserkæringen fremgik det, at den indsatte var død af varme på grund af en defekt termostat i cellen.

Med henvisning til ombudsmandslovens § 6, stk. 5, anmodede ombudsmanden Justitsministeriet om at blive underrettet om den undersøgelse, som han gik ud fra ville blive iværksat. Af undersøgelsen fremgik det, at detentionerne i Grønland ikke blot blev anvendt til ophold for berusede personer, men også i vid udstrækning til varetægtsfængsling. Det fremgik endvidere af undersøgelsen, at de bygningsmæssige forhold i de grønlandske detentioner - med nogle få undtagelser - var absolut utilfredsstillede.

Ombudsmanden tog til efterretning, at i detentionen i Godhavn var de værste sikkerhedsmæssige mangler -   som var den direkte årsag til dødsfaldet i sommeren 1989 - blevet afhjulpet.

Ombudsmanden fandt, at forholdene i detentionerne i 7 byer i Grønland (herunder Godhavn) var så uforsvarlige, at en udbedring burde iværksættes omgående.

Ombudsmanden fandt endvidere, at forholdene i flere øvrige detentioner i Grønland i hvert fald i sikkerhedsmæssig henseende var så ringe, at en højnelse af standarden burde ske hurtigst muligt.

Endelig fandt ombudsmanden, at reglerne for tilsyn mv. med indsatte burde tages op til fornyet overvejelse. (J. nr. 1989-1160-610).