FOB 90-122

Overfald på medindsat og overvågningsproblemer i detentionen på Københavns Hovedbanegård.

01-01-1990

På baggrund af omtale i pressen af et overfald på en medindsat i detentionen på Københavns Hovedbanegård anmodede ombudsmanden med henvisning til ombudsmandslovens § 6, stk. 5, Justitsministeriet (JMT) om underretning om resultatet af den undersøgelse, som sagen gav JMT anledning til.

JMT oplyste, at politiet - forud for anbringelsen af voldsmanden i detentionen - alene havde forespurgt i kriminalregisteret under aktualitetskoden for at konstatere identitet og opdatere anholdelsen. JMT tiltrådte en indstilling fra rigspolitichefen om i reglerne for kriminalregisteret at indføje bestemmelser om indberetning af aktualitetsoplysninger om tidligere voldsforhold. JMT anmodede rigspolitichefen om at ændre Kundgørelse II nr. 55 om detentionsanbringelse af spirituspåvirkede personer, således at der som altovervejende hovedregel skal tages en fuldstændig udskrift af kriminalregisteret.

JMT udtalte vedrørende de generelle overvågningsproblemer, at det er JMTs målsætning, at der skal etableres TV-overvågning af detentionerne.

TV-overvågning af detentionslokalerne på Københavns Hovedbanegård vil hurtigst muligt blive etableret.

Ombudsmanden udtalte, at en iagttagelse af § 12 i kundgørelsen i betragtning af de oplysninger, der fremkom under søgningen under aktualitetskoden, og i betragtning af voldsmandens optræden, burde have ført til, at der var søgt yderligere oplysninger. Ombudsmanden noterede sig den ændring af Kundgørelse II nr. 55, som JMT havde anmodet rigspolitichefen om at foretage. Ombudsmanden tog det oplyste om etablering af TV-overvågning af detentionslokalerne på Københavns Hovedbanegård til efterretning. (J. nr. 1990-1141-611).