FOB 90-246

Klageveje i pensionssager.

01-01-1990

Den Sociale Ankestyrelse havde i en principiel afgørelse udtalt, at amtsankenævnet er rette instans for klager vedrørende fastsættelse af ansøgningsdato i sager om social pension. Ansøgningsdatoen er ofte af afgørende betydning for, fra hvilket tidspunkt en eventuel pension tilkendes. Fastsættelse af ansøgningdato var efter ankestyrelsens opfattelse en i forhold til pensionsafgørelsen særskilt afgørelse, truffet af kommunalbestyrelsen. Efter de almindelige klageregler var klageinstansen efter denne opfattelse amtsankenævnet, mens den egentlige pensionsafgørelse, som træffes af revaliderings- og pensionsnævnet, kunne påklages (direkte) til ankestyrelsen.

Ombudsmanden kunne ikke erklære sig enig i denne opfattelse. Efter pensionslovens kompetenceregler skal revaliderings- og pensionsnævnet bl.a. fastsætte tilkendelsestidspunkt. En konstatering eller bevismæssig bedømmelse af ansøgningstidspunktet i forbindelse med nævnets fastsættelse af tilkendelsestidspunktet kunne ikke efter ombudsmandens opfattelse anses for en selvstændig afgørelse. Ansøgningstidspunktet må fastsættes af nævnet som en integreret del af pensionsafgørelsen. Ombudsmanden henviste bl.a. til, at kommunalbestyrelsen efter loven alene har en indstillingsret over for nævnet.

Klager vedrørende fastsættelse af ansøgningsdato i forbindelse med rejsning af en sag om social pension burde herefter behandles af ankestyrelsen.

Ombudsmanden henstillede, at ankestyrelsen ændrede sin praksis i overensstemmelse med det anførte. (J. nr. 1989-545-43).