FOB 90-187

Sagsbehandlingstid hos Told- og Skattestyrelsen i forbindelse med kommunal inddrivelse af restskat.

01-01-1990

A klagede i juli 1990 over, at hun endnu ikke havde fået svar i en sag vedrørende kommunal inddrivelse af restskat. Sagen var af ombudsmanden i december 1989 oversendt til Statsskattedirektoratet (nu Told- og Skattestyrelsen) til videre foranstaltning.

Ombudsmanden udtalte, at Skatteministeriet - efter at ministeriet fra A havde modtaget en henvendelse, der fremstod som et ønske om henstand med tvangsinddrivelse af restskat - burde have foranlediget, at A blev vejledt om sine muligheder for at søge om henstand med skattebetalingen.

Samtidig udtalte ombudsmanden, at han - henset til at behandlingen af A's klagesag tog ca. et år - fandt det kritisabelt, at A kun en enkelt gang blev orienteret om, at der kunne gå nogen tid, inden afgørelse i sagen kunne foreligge.

Ombudsmanden fandt det endvidere kritisabelt, at A's rykkerskrivelser ikke blev besvaret med det samme.

Endelig udtalte ombudsmanden, at han fandt det særdeles kritisabelt, at A's begæring til Statsskattedirektoratet om aktindsigt først blev besvaret efter 8 måneder. (J. nr. 1990-1052-222).