FOB 90-318

Besøg på Psykiatrisk Hospital i Risskov

05-07-1990

Ombudsmanden aflagde i efteråret 1990 og foråret 1991 ialt 4 besøg på hospitalet. Ombudsmanden besøgte 7 afdelinger, et distriktspsykiatrisk kontor samt hospitalets værksteder, arbejdspladser og ergoterapier.  

Ombudsmanden fremhævede, at de besøgte afdelinger generelt er mangelfulde bl.a. på grund af patienternes ringe muligheder for at have nogen form for privatliv. Ombudsmandens udtalelse om de fysiske forhold rettede sig især imod den ungdomspsykiatriske afdeling, idet de øvrige mangelfulde afdelinger efter planen vil blive lukket i løbet af sommeren 1991. Ombudsmanden fandt det beklageligt, at der på 2 af de besøgte 7 afdelinger ikke var tilknyttet ergoterapeut, og understregede betydningen for psykiatriske patienter af varierede beskæftigelsestilbud såvel centralt som på de enkelte afdelinger.  

Om udskrivning af patienter til institutioner m.v. bemærkede ombudsmanden, at det må være et nødvendigt led i behandlingen og omsorgen for psykiatriske patienter, at der skabes de bedst mulige vilkår for etablering og udnyttelse af det nødvendige institutionsmæssige grundlag for udskrivning og efterbehandling af færdigbehandlede patienter.  

Efter besøget i det distriktspsykiatriske kontor bad ombudsmanden om at modtage en tidsplan for det videre arbejde med distriktspsykiatriplanen og om at modtage underretning om udbygningen af de øvrige planlagte distriktskontorer.

(J. nr. 1990-1124-618).