FOB 90-129

Inspektion af Statsfængslet i Horsens

05-02-1990

I november måned 1990 aflagde ombudsmanden inspektionsbesøg på Statsfængslet i Horsens. 

Om de bygningsmæssige forhold i statsfængslet udtalte ombudsmanden, at cellerne har en utilfredsstillende standard og størrelse (areal 6,3 m2 ). Da der ikke var udsigt til, at der inden for en overskuelig tid ville kunne gennemføres gennemgribende bygningsmæssige forandringer, således at cellerne blev større, udtalte ombudsmanden, at det var af betydning, at der blev udfoldet bestræbelser for at kompensere for den utilfredsstillende cellestandard, dels ved vedligeholdelsen og indretningen inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer, dels ved de tilbud, der gives til de indsatte uden for arbejdstiden. 

I forbindelse med inspektionen modtog ombudsmanden fra statsfængslet rapportmateriale for repræsentative perioder vedrørende disciplinærsager, anvendelse af håndjern, enrumsanbringelse, sikringscelleanbringelse, magtanvendelse, videregående visitation af besøgende og åbning/gennemlæsning af breve til de indsatte. Gennemgangen gav anledning dels til nogle generelle henstillinger, dels til kritik vedrørende konkrete sager.

(J. nr. 1990-1505-615).