FOB 90-117

Stillingtagen til partsanbringender som led i begrundelsen.

01-01-1990

I forbindelse med en sag om fri proces udtalte ombudsmanden udtalte, at det ikke er givet, at en begrundelse, der formelt opfylder kravene i forvaltningslovens § 24, fremtræder som tilstrækkelig i det konkrete tilfælde, dvs. giver en fyldestgørende forklaring på, hvorfor en afgørelse har fået et bestemt udfald. En fyldestgørende begrundelse vil efter omstændighederne kræve en stillingtagen til de anbringender, parten har gjort gældende, navnlig hvor parten har tillagt et bestemt anbringende særlig vægt - og har redegjort udførligt herfor - og der er tale om et anbringende, der er relevant for sagen. (J. nr. 1990-1465-68).