FOB 90-110

Fradrag i voldsofferstatningsbeløb for førtidspension og bistands- eller plejetillæg.

01-01-1990

Ved udmålingen af erstatning til B efter lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser havde Erstatningsnævnet (EN) fradraget dels den kapitaliserede værdi af B's førtidspension, dels i méngodtgørelsen et bistandstillæg, som B modtog.

Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere, at der i erstatning tilkendt efter voldsofferloven fratrækkes den kapitaliserede værdi af såvel indtægtsafhængige som indtægtsuafhængige dele af førtidspension.

Ombudsmanden tog til efterretning, at EN - efter brevveksling herom - fandt det rettest i fremtiden alene at foretage fradrag for bistands- og plejetillæg i en eventuel tilkendt erstatning efter erstatningsansvarslovens § 1. (J. nr. 1988-1399-66).