FOB 2023-31

Kommune var myndighedsinhabil, da den traf afgørelse om dispensation i en sag, hvor den selv var part

30-10-2023

Favrskov Kommune traf afgørelse om at meddele dispensation fra lovgivningens afstandskrav til byzone i forbindelse med opsætning af hegn og afgræsning ved kvæg på et areal, der tilhørte kommunen.

Ansøgningen om dispensation var indgivet af Team Natur i Favrskov Kommune. Dispensationssagen blev behandlet af kommunens Team Landbrug. Begge teams hørte under afdelingen Landbrug og Natur.

Ombudsmanden vurderede, at Favrskov Kommune som ansøger var part i sagen om dispensation og derfor var myndighedsinhabil.

Miljølovgivningen indeholdt ikke regler om henskydelse til et andet organ i et tilfælde som det foreliggende. Desuden kan en kommunalbestyrelse generelt ikke substitueres ved, at sagen henskydes til en anden kommune. Ombudsmanden måtte derfor lægge til grund, at lovgiver havde forudsat, at der ikke skulle ske substitution i sager som denne, og at Favrskov Kommune derfor på trods af myndighedsinhabiliteten selv måtte træffe afgørelse i sagen.

Retsvirkningerne af myndighedsinhabiliteten var, at Favrskov Kommune skulle være opmærksom på sin inhabilitet og tage eller dog overveje at tage nogle særlige forholdsregler, der kunne afbøde interessekonflikten og tydeliggøre, at den ikke havde betydning for sagens afgørelse. Der kunne f.eks. være tale om at lade en anden del af samme myndighed behandle sagen, at indhente en udtalelse fra en fagmyndighed på området eller inddrage relevant fagkundskab fra private organer.

På baggrund af oplysningerne i sagen måtte ombudsmanden lægge til grund, at Favrskov Kommune ikke forud for afgørelsen om dispensation var opmærksom på sin inhabilitet og derfor heller ikke havde gjort sig overvejelser om særlige forholdsregler ved behandlingen af sagen.

På grund af ombudsmandens prøvelsesbegrænsning i forhold til fagkundskab kunne ombudsmanden ikke selv bedømme, om kommunens afgørelse hvilede på et korrekt naturfagligt grundlag. Endvidere indebar sagens skønsmæssige karakter, at ombudsmanden ikke selv kunne efterprøve, om afgørelsen ville være blevet anderledes, hvis der ikke forelå myndighedsinhabilitet. På den baggrund henstillede ombudsmanden til Favrskov Kommune at genoptage behandlingen af sagen og træffe en ny afgørelse.

(Sag nr. 22/04451)