FOB 2023-25

Aktindsigt i eksamensbesvarelser i et fag på Det Juridiske Fakultet

25-09-2023

En studerende klagede over, at Københavns Universitet efter offentlighedslovens § 33, nr. 5, havde afslået aktindsigt i nogle eksamensbesvarelser i et bestemt fag på Det Juridiske Fakultet. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen havde som tilsynsmyndighed tilsluttet sig afgørelsen. Myndighederne anførte bl.a., at aktindsigt ville øge risikoen for, at de studerende ville skrive af fra de tidligere eksamensbesvarelser.

Ombudsmanden var enig med myndighederne i, at hensynet til at sikre eksamenens integritet og tilliden til eksamener på et universitet var et hensyn, der kunne begrunde, at aktindsigt i eksamensbesvarelser kunne afslås efter offentlighedslovens § 33, nr. 5. Den potentielle skadevirkning måtte dog vurderes konkret i lyset af den enkelte eksamensform.

Ifølge myndighederne bestod risikoen for at kompromittere integriteten af eksamenen i, at eksamensopgaverne fra år til år kredsede om sammenlignelige juridiske problemstillinger. De studerende ville derfor eventuelt kunne forbedre deres egne besvarelser ved at anvende afsnit fra tidligere besvarelser, der bestod i en mere generel redegørelse for retstilstanden.

Det var imidlertid tilladt, at de studerende på forhånd udarbejdede – og til eksamen medbragte – tekst vedrørende f.eks. de generelle juridiske problemstillinger, som ofte forekom til eksamen. Endvidere kunne tidligere eksamensbesvarelser, som de studerende måtte have fået udleveret af andre studerende – såvel som lærebøger og anden juridisk litteratur – anvendes både som inspiration under selve eksamen og som led i affattelsen af generelle tekstafsnit forud for eksamen. På baggrund af en samlet vurdering af eksamensformen og omstændighederne i forbindelse med afviklingen af eksamen mente ombudsmanden, at de hensyn til eksamenens integritet, som myndighederne havde påberåbt sig, ikke kunne begrunde afslaget.

Til støtte for afslaget havde myndighederne desuden peget på forskellige forhold og hensyn, der knyttede sig til, at de studerende eventuelt kunne have ophavsret til deres besvarelser. Myndighederne havde imidlertid ikke taget stilling til, om de besvarelser, der var omfattet af aktindsigtsanmodningen, var ophavsretligt beskyttet.

Ombudsmanden henstillede på den baggrund, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen genoptog behandlingen af sagen og traf en ny afgørelse og i den forbindelse tog nærmere stilling til de ophavsretlige spørgsmål og de eventuelle konsekvenser heraf for retten til aktindsigt.

(Sag nr. 23/00084)