FOB 2023-33

Ministeriums it-problemer hindrede borgernes ret til kommunikation gennem Digital Post

11-11-2023

På baggrund af en konkret klage over Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets sagsbehandlingstid blev ombudsmanden opmærksom på, at ministeriet havde problemer med at modtage henvendelser gennem Digital Post. Ombudsmanden indledte af egen drift en undersøgelse af ministeriets håndtering heraf.

Undersøgelsen viste, at ministeriet i en periode generelt havde haft problemer med at modtage Digital Post. Der gik ca. to måneder, fra problemet med at modtage henvendelser gennem Digital Post blev identificeret, til det blev løst. Derudover gik der yderligere fire måneder, før alle de henvendelser, der var sendt til ministeriet i den omhandlede periode, var modtaget i ministeriet.

Ombudsmanden udtalte, at borgere og virksomheder efter § 8 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere har ret til at anvende Digital Post som postløsning i kommunikationen med offentlige myndigheder, og at denne ret på grund af it-problemerne i ca. to måneder havde været sat ud af kraft.

På den baggrund var ombudsmanden enig med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i, at der var tale om et beklageligt forløb.

(Sag nr. 23/03208)