FOB 2023-26

Behandling af klage over bortvisning fra et forsorgshjem efter overtrædelse af ordensregler

18-09-2023

De hjemløses Landsorganisation (SAND) klagede til ombudsmanden på vegne af en hjemløs borger, der var blevet bortvist fra et forsorgshjem, fordi han efter personalets opfattelse havde optrådt truende og ikke rettet sig efter deres anvisninger.

Ankestyrelsen havde afvist at behandle sagen, da bortvisningen ikke skete, fordi borgeren ikke længere var i målgruppen for den pågældende boform, men fordi han havde overtrådt ordensreglerne.

Spørgsmålet var, om en afgørelse om bortvisning fra en boform på baggrund af overtrædelse af boformens ordensregler var en ”udskrivning” i servicelovens § 110, stk. 3’s forstand, med den virkning at en sådan afgørelse var omfattet af klageadgangen til Ankestyrelsen efter servicelovens § 166, stk. 2.

Ombudsmanden anførte, at ordet ”udskrivning” efter en naturlig sproglig fortolkning udtrykker det forhold eller den beslutning, at en borger ikke længere skal opholde sig på boformen, uanset af hvilken grund borgeren udskrives, og uanset hvilket retsgrundlag udskrivningen sker efter. Endvidere støttede forarbejderne til serviceloven efter ombudsmandens opfattelse, at klageadgangen ikke var begrænset til afgørelser om, hvorvidt en borger var omfattet af målgruppen for boformen.

Ombudsmanden anførte også, at udtrykket ”udskrivning” i servicelovens § 110 ikke alene optræder i bestemmelsens stk. 3, men også i bestemmelsens stk. 5 om en boforms pligt til at oplyse om ”udskrivning” af en beboer, og at det må have formodningen imod sig, at servicelovens § 110, stk. 3, skal fortolkes på en måde, der indebærer, at udtrykket ”udskrivning” i § 110 vil have et forskelligt meningsindhold i bestemmelsens forskellige stykker.

På den baggrund fandt ombudsmanden, at Ankestyrelsen ikke havde grundlag for at afvise at behandle klagen over bortvisning. Han henstillede til Ankestyrelsen at genoptage behandlingen af sagen og samtidig overveje en princip-meddelelse, der var blevet udstedt på baggrund af bl.a. den pågældende sag.

(Sag nr. 22/02593)

Opfølgning

8-12-2023 Opfølgningen er tilføjet i den vedhæftede PDF.