FOB 2023-36

Ikke pligt til at ekstrahere interne faglige vurderinger i sag om grænsekontrol

23-11-2023

En journalist havde anmodet Justitsministeriet om aktindsigt i interne faglige vurderinger af lovligheden af den danske grænsekontrol.

Justitsministeriet afslog anmodningen om aktindsigt i de omfattede dokumenter og afviste at ekstrahere de interne faglige vurderinger.

Efter ombudsmandens opfattelse havde beslutningerne om indførelse og forlængelse af den midlertidige grænsekontrol karakter af politiske initiativer i offentlighedslovens § 29’s forstand. Ombudsmanden var imidlertid enig med Justitsministeriet i, at de undtagne dokumenter måtte anses for ministerrådgivningsdokumenter, og at de interne faglige vurderinger, der var indeholdt heri, derfor ikke var ekstraheringspligtige, jf. offentlighedslovens § 29, stk. 1, 2. pkt., 1. led. Det undtagne materiale omfattede dokumenter, der var udarbejdet til brug for regeringens Forberedende Koordinationsudvalg og regeringens Koordinationsudvalg.

Justitsministeriet havde i sagen haft udfordringer med at fremsøge relevante akter, hvorfor der var risiko for, at ministeriet ikke havde identificeret det fulde materiale. Ombudsmanden kunne ikke kritisere Justitsministeriets fremgangsmåde ved identifikation af materiale omfattet af aktindsigtsanmodningen, men mente, at ministeriet burde have oplyst journalisten om udfordringerne, så journalisten havde fået mulighed for at tilpasse sin anmodning eller vurdere, om der var anledning til at vende tilbage med en ny anmodning.

(Sag nr. 23/00126)