FOB 2023-23

Oplysninger om kontrolaktiviteter kunne undtages fra aktindsigt af hensyn til forebyggelse af lovovertrædelser

15-09-2023

En journalist bad Forsvarsministeriet om aktindsigt i revisionsrapporter og ledelsesbreve vedrørende Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Forsvarsministeriet imødekom i vidt omfang aktindsigtsanmodningen, men undtog i fire dokumenter en række oplysninger med henvisning til offentlighedslovens § 33, nr. 1, om forebyggelse af lovovertrædelser mv. Det drejede sig navnlig om oplysninger om kontrolaktiviteter i forhold til administration af myndighedens betalinger og kreditorer. Herudover drejede det sig om oplysninger om myndighedens betalingsprocesser, herunder fuldmagtsforhold og procedurer for oprettelse af kreditorer. Ministeriet undtog endvidere visse oplysninger om anbefalinger til ændrede procedurer mv.

Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Forsvarsministeriets vurdering af, at de nævnte oplysninger kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, nr. 1, idet udlevering af oplysningerne ville medføre en nærliggende fare for, at hensyn til forebyggelse af lovovertrædelser mod ministeriets koncern ville lide skade. Det indgik i ombudsmandens vurdering, at ministeriet havde oplyst om konkrete tilfælde, hvor kendskab til de omhandlede typer af oplysninger var blevet udnyttet til at omgå kontrol, hvilket havde ført til politianmeldelse af de involverede.

En række af de oplysninger, som Forsvarsministeriet havde undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, nr. 1, ville efter ombudsmandens opfattelse tillige kunne have været undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, nr. 2, om det offentliges kontrolvirksomhed mv.

Ud over de ovennævnte typer af oplysninger havde Forsvarsministeriet også undtaget en række oplysninger om navne på eksterne parter og om bankforbindelser forskellige steder i verden. Efter ombudsmandens høring i sagen genovervejede ministeriet dog undtagelsen af disse oplysninger og besluttede at udlevere dem, idet ministeriet ikke fandt, at der var en nærliggende risiko for, at udlevering af oplysningerne ville svække mulighederne for at forebygge lovovertrædelser. Ombudsmanden var enig med ministeriet i, at de pågældende oplysninger ikke kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, nr. 1.

(Sag nr. 23/00901)