FOB 2023-15

Borgere blev trukket i kontanthjælp på grund af mangler ved it-system

06-11-2023

Efter medieomtale af it-problemer med forvaltningen af det skærpede rådighedskrav på kontanthjælpsområdet – den såkaldte 225-timersregel – indledte ombudsmanden en egen drift-undersøgelse. Ombudsmanden fokuserede på fejl, der var opstået vedrørende uberettiget nedsættelse af hjælp i forhold til 225-timersreglen, herunder problemer med det fælleskommunale Kommunernes Ydelsessystem (KY).

Ombudsmanden fandt det bekymrende, at et stort antal borgere uberettiget havde fået deres ydelser nedsat.

Efter ombudsmandens opfattelse rejste mængden og karakteren af de konstaterede fejl alvorlige spørgsmål om, hvorvidt systemet blev sat i drift, før det i tilstrækkeligt omfang var sikret, at det ville understøtte en lovlig forvaltning af 225-timersreglen. Det gjaldt bl.a. for spørgsmålet om, hvilket samspil mellem de automatiserede systemhandlinger og den manuelle sagsbehandling der var krævet for at sikre en lovlig forvaltning. Herudover var ombudsmanden enig i, at det var forbundet med risici, når et borgerrettet it-system blev udformet således, at det automatisk kunne nedsætte en ydelse, uden at der blev sendt en afgørelse herom.

Ombudsmanden konstaterede, at der sideløbende med hans undersøgelse var taget en række initiativer for at korrigere og imødegå de identificerede problemer og fejl, ligesom fremadrettede initiativer var iværksat.

Samlet set vurderede ombudsmanden på den baggrund, at en fortsat undersøgelse fra hans side næppe kunne fremskynde identifikationen og udbedringen af de omhandlede fejl og mangler.

(Sag nr. 22/02507 og 23/00413)