Ombudsmanden kritiserer Udlændinge- og Integrationsministeriets behandling af aktindsigt i sag om køb af udrejsecenter på Langeland

20-12-2022

Ombudsmanden beder Udlændinge- og Integrationsministeriet om at genbehandle spørgsmål om aktindsigt i sagen om statens køb af ejendommen Holmegaard til brug for et udrejsecenter på Langeland.

Ministeriet undlod at udlevere en række oplysninger om sagens faktiske grundlag mv., som indgik i dokumenter, ministeriet havde undtaget fra aktindsigt. Sådanne oplysninger er ellers som udgangspunkt omfattet af retten til aktindsigt. Det drejede sig bl.a. om faktuelle oplysninger om geografiske afstande og finansieringsmuligheder.

Under ombudsmandens behandling af sagen genoptog ministeriet ad flere omgange sagen og udleverede enkelte nye oplysninger. Det er imidlertid ombudsmandens opfattelse, at sagen stadig indeholder væsentligt flere oplysninger, der ikke kan undtages på det grundlag, som ministeriet har anført.

”Offentlighedsloven giver mulighed for at beskytte myndighedernes interne- og politiske beslutningsproces. Men oplysninger om en sags faktiske grundlag skal som udgangspunkt udleveres. Derfor er det vigtigt, at myndighederne er opmærksomme på, hvad der efter loven udgør faktiske oplysninger, så de sikrer den krævede åbenhed i loven om beslutningsgrundlaget,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Ombudsmanden henstiller, at Udlændinge- og Integrationsministeriet genoptager sagen og foretager en fornyet vurdering af, om der er yderligere oplysninger, der skal udleveres til borgeren.

Kontraktforhold undtaget

Et selvstændigt aspekt i sagen handler om selve købet af ejendommen Holmegaard. Ministeriet har undtaget en del dokumenter med henvisning til den såkaldte ministerbetjeningsregel i offentlighedslovens § 24, stk. 1 – herunder også oplysninger om købet af Holmegaard.

Ombudsmanden har i den forbindelse bedt ministeriet om at vurdere, om dokumenterne – eller dele af dem – er undergivet aktindsigt efter en særlig bestemmelse i lovens § 24, stk. 3, nr. 2, der bestemmer, at ministerbetjeningsreglen ikke finder anvendelse i sager om indgåelse af kontraktforhold.

Læs hele ombudsmandens udtalelse.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Kirsten Talevski, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Offentlighedsloven indeholder forskellige regler om undtagelse af dokumenter og oplysninger fra aktindsigt, herunder den såkaldte ministerbetjeningsregel i lovens § 24. Adgangen til at undtage dokumenter og oplysninger efter denne bestemmelse er dog begrænset af lovens § 28, der giver adgang til aktindsigt i visse oplysninger, selv om de indgår i ministerbetjeningsdokumenter (ekstrahering).

I § 24 i offentlighedsloven (lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020) er der fastsat følgende om undtagelse af interne dokumenter fra retten til aktindsigt:

”§ 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem:
1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder.
2) Forskellige ministerier.
Stk. 2. Oplysninger om sagens faktiske grundlag m.v. er efter reglerne i §§ 28 og 29 omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler uanset stk. 1.
Stk. 3. Selv om det må antages, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med den pågældende sag m.v., gælder stk. 1 ikke
1) (…)
2) i sager om indgåelse af kontraktforhold og
3) (…)”

I offentlighedslovens § 28 er der fastsat følgende:

”§ 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af § 23, § 24, stk. 1, § 25 og § 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af § 23, § 24, stk. 1, § 25 og § 27, nr. 1-3.
Stk. 2. (…)”