Japanske statsborgeres tilladelser til at arbejde i danske havbrug var ikke undtaget aktindsigt

03-10-2022

Flere danske havbrugsvirksomheder får udenlandske arbejdstagere til Danmark for at hjælpe med at udtage rogn fra ørreder i rognsæsonen.

En borger ønskede at få oplyst antallet af udenlandske arbejdstagere, især fra Japan, for en række virksomheder i slagtesæsonen 2021/22.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) oplyste, at der var givet 33 førstegangstilladelser til de omhandlede virksomheder. Der var tale om opholds- og arbejdstilladelser meddelt på baggrund af udlændingenes særlige individuelle kvalifikationer.

Styrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriet afviste at oplyse antallet af tilladelser pr. havbrugsvirksomhed. Efter myndighedernes vurdering kunne oplysningerne om tilladelser pr. havbrugsvirksomhed medføre en risiko for identifikation af enkeltpersoner og dermed være omfattet af offentlighedslovens § 30, nr. 1, der undtager oplysninger om private forhold fra aktindsigt.

Denne vurdering er ombudsmanden ikke enig i. Efter ombudsmandens opfattelse er en oplysning om, at en udlænding har en opholds- og arbejdstilladelse af den nævnte art, ikke en oplysning, der siger noget om den pågældendes private forhold.

Den slags tilladelser gives på baggrund af udlændingenes kvalifikationer til at varetage et bestemt arbejde bedømt ud fra deres uddannelsesmæssige baggrund, tidligere arbejdserfaring og relevante personlige egenskaber. Og sådanne oplysninger afslører ikke personfølsomme forhold.

”Myndighederne kan ikke afvise generelt at give oplysninger om udlændinges opholds- og arbejdstilladelse. Oplysninger af den karakter kan kun undtages fra aktindsigt, hvis de afslører bagvedliggende følsomme forhold, og det er der ikke oplyst noget om i denne sag,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Ombudsmanden har henstillet til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet genoptager sagen og træffer en ny afgørelse.

Læs ombudsmandens udtalelse.

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Kirsten Talevski, 33 13 25 12

 

FAKTA

Offentlighedslovens § 30, nr. 1, om enkeltpersoners private forhold

Offentlighedslovens § 30, nr. 1, har følgende ordlyd:

Ӥ 30. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om
1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold (…)”

Ved vurderingen af, hvilke oplysninger der kan anses for at vedrøre ’private forhold’, må der tages udgangspunkt i, om oplysningerne er af en sådan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Det er således ikke enhver konkret oplysning om enkeltpersoners forhold, der kan tilbageholdes med hjemmel i bestemmelsen.

Ved vurderingen af, om en oplysning kan undtages fra aktindsigt efter nr. 1, er det dermed afgørende, om oplysningen ud fra en generel betragtning efter sin karakter vedrører oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Det er derimod ikke en betingelse for at undtage oplysninger, at hemmeligholdelse i det konkrete tilfælde er af betydning for den person, oplysningerne angår.