Hovedansvaret for sagsbehandlingstiden påhviler den myndighed, der skal træffe afgørelse

14-06-2022

Erstatningsnævnet træffer afgørelser om erstatning til ofre for forbrydelser. I den forbindelse kan det være nødvendigt for nævnet at indhente fagkyndige vejledende udtalelser om offerets varige mén og erhvervsevnetab fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Erstatningsnævnet har et ansvar for sagsbehandlingstiden – også når den skyldes, at nævnet afventer en vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

”Myndigheder kan være forpligtet til at indhente oplysninger fra andre myndigheder for at kunne vurdere en sag. Men det overordnede ansvar for sagsbehandlingstiden ligger stadig hos den myndighed, som skal træffe afgørelse, som derfor skal sørge for at holde hånd i hanke med sagen”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Ombudsmanden har som led i undersøgelsen af en konkret sag kritiseret Erstatningsnævnets sagsbehandlingstid på mere end 2 år fra det tidspunkt, hvor nævnet anmodede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en vejledende udtalelse. Ombudsmanden kritiserede også, at nævnet ikke i tilstrækkeligt omfang havde fulgt op over for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Folketingets Ombudsmand rejste samtidig en sag om sagsbehandlingstid over for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, herunder fordi Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke i forbindelse med henvendelser fra Erstatningsnævnet og den berørte borger havde oplyst en forventet tidshorisont for afgivelse af den vejledende udtalelse.

Ombudsmanden kritiserede i sagen bl.a., at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke – da den først udmeldte sagsbehandlingstid var overskredet – foretog en vurdering af, hvornår sagen kunne færdigbehandles, men blot sendte en automatisk underretning om, at man bestræbte sig på at afslutte sagen hurtigst muligt.

”Det er vigtigt for borgerne at vide, hvornår de kan forvente at få svar fra myndighederne. Selv hvis myndighederne ikke kan give et præcist tidspunkt, bør de give en tidsmæssig ramme ud fra sagens oplysninger, karakter og type”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Læs ombudsmandens udtalelser over for Erstatningsnævnet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Læs også ombudsmandens overblik #11 i Myndighedsguiden om sagsbehandlingstid.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

  • Der er ikke i forvaltningsloven eller anden lovgivning fastsat generelle regler om myndighedernes sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om, hvornår en myndigheds sagsbehandlingstid i en konkret sag eller på et bestemt sagsområde overskrider det acceptable, beror derfor – hvis der ikke er fastsat særregler om det – på en konkret vurdering.
  • Hvis en myndighed ikke kan træffe afgørelse inden for den tid, som myndigheden tidligere har meldt ud, bør den underrette parten igen ved fristens udløb om en ny forventet sagsbehandlingstidsfrist. Denne nye forventede frist bør desuden være realistisk.