FOB 2022-30

Kritik af ekstraheringen af oplysninger i aktindsigtssag

19-12-2022

 

 

En borger havde anmodet Udlændinge- og Integrationsministeriet om aktindsigt i forskelligt materiale relateret til statens køb af ejendommen Holmegaard med henblik på oprettelse af et udrejsecenter på Langeland.

Ministeriet imødekom delvist anmodningen, men undtog en række dokumenter efter bl.a. offentlighedslovens §§ 23 og 24 (interne dokumenter og ministerbetjeningsdokumenter). Ministeriet udleverede en del oplysninger fra dokumenterne efter offentlighedslovens § 28.

Under ombudsmandens behandling af sagen genoptog ministeriet ad flere omgange sagen og udleverede yderligere oplysninger.

Ombudsmanden fandt imidlertid, at sagen fortsat indeholdt væsentligt flere oplysninger om sagens faktiske grundlag mv. end anført af ministeriet. Det drejede sig bl.a. om oplysninger om geografiske afstande, finansieringsmuligheder og tidligere politiske udmeldinger.

Ombudsmanden henstille­de på den baggrund til Udlændinge- og Integrationsministeriet at genoptage sagen.

Ombudsmanden bad desuden ministeriet om at vurdere, om nogle dokumenter vedrørende købet af ejendommen Holmegaard var undergivet aktindsigt efter offentlighedslovens § 24, stk. 3, nr. 2, hvorefter ministerbetjeningsreglen ikke finder anvendelse i sager om indgåelse af kontraktforhold.

(Sag nr. 22/01688)