FOB 2022-31

Energistyrelsens partshøring af borger var uhensigtsmæssigt udformet

15-12-2022

En borger ansøgte Energistyrelsen om tilskud fra Bygningspuljen til udskiftning af facadevinduer og yderdøre i sit hus.

Som led i en partshøring sendte Energistyrelsen borgeren et brev med filnavnet ”Partshøring (…)”, hvor der stod, at styrelsen forventede at meddele afslag på borgerens ansøgning om tilskud til udskiftning af yderdøre. Et vedlagt brev med filnavnet ”Tilsagnsbrev (…)”, der blev betegnet som et afgørelsesudkast i partshøringsbrevet, indeholdt både det påtænkte afslag og et påtænkt tilsagn om tilskud til udskiftning af facadevinduer. Brevet var skrevet i samme form som en endelig afgørelse, men på tværs af alle brevets sider var der påført et vandmærke med ordlyden ”UDKAST”. 

Ombudsmanden mente, at brevet ”Tilsagnsbrev (…)” måtte anses for et udkast til en afgørelse og ikke en (endelig) afgørelse om tilsagn om tilskud.

Han udtalte, at en myndighed godt kan foretage partshøring ved at sende et afgørelsesudkast til borgeren og bede om eventuelle bemærkninger til udkastet, også hvor udkastet omfatter flere påtænkte afgørelser, og partshøringen kun vedrører en af disse. I sådanne tilfælde er der dog større risiko for, at borgeren misforstår materialet, og myndigheden skal derfor være særligt opmærksom på at sikre, at henvendelsens indhold er klart og tydeligt angiver, hvad borgeren skal – og evt. ikke skal – foretage sig. Det gjorde sig navnlig gældende i en situation som den, der forelå, hvor borgeren mistede muligheden for tilskud, hvis et energiforbedringsprojekt blev iværksat, før tilsagn om tilskud var givet.

Ombudsmanden mente, at Energistyrelsens partshøring af borgeren var uhensigtsmæssigt udformet, og han fandt det derfor hensigtsmæssigt, at Energistyrelsen havde ændret i materialet for at gøre dette mere klart.

(Sag nr. 22/03071)