FOB 2022-9

Høringsliste undtaget fra aktindsigt i medfør af konkurrenceloven

05-11-2022

 

 

En forening klagede til ombudsmanden over Erhvervsministeriets og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelser efter konkurrencelovens § 13, stk. 1, 1. pkt., om afslag på aktindsigt i en liste over høringsparter vedrørende styrelsens dokument ”konkurrencen i apotekersektoren” fra marts 2022.

Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde henvist til, at offentlighedslovens regler om aktindsigt ikke finder anvendelse i sager og undersøgelser efter konkurrenceloven, jf. konkurrencelovens § 13, stk. 1, 1. pkt. Myndighederne fandt heller ikke anledning til at give aktindsigt ud fra princippet om meroffentlighed.

Under ombudsmandens behandling af sagen uddybede myndighederne, at høringen, som høringslisten angik, vedrørte et dokument fra styrelsen indeholdende en analyse af konkurrenceforholdene i apotekersektoren, som identificerede konkurrenceudfordringer, og som var godkendt af Konkurrencerådet. Analysen af konkurrenceforholdene i apotekersektoren var udarbejdet i medfør af konkurrencelovens § 15, stk. 2, og § 15 d. Styrelsen oplyste derudover, at høringslisten kun indgik i styrelsens sag om konkurrencen i apotekersektoren.

Ombudsmanden var på den baggrund enig med myndighederne i, at offentlighedslovens regler om aktindsigt ikke gjaldt for den omhandlede sag om analysen af konkurrencen i apotekersektoren. Ombudsmanden henviste til konkurrencelovens § 13, stk. 1, pkt. 1.

Ombudsmanden fandt desuden ikke grundlag for at kritisere myndighedernes vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed, da der var lagt vægt på saglige hensyn i interesseafvejningen.

(Sag nr. 22/00815)