FOB 2022-20

Ikke grundlag for advarsel til kommunalt ansat for beskyldning mod leder

13-09-2022

 

 

En ansat i en kommune skrev i en mail til en leder i kommunen, at lederen løj om, at han ikke havde modtaget klager over en skoleleder. I mailen indgik også nogle oplysninger om en familie og kollegaer. Kopi af mailen blev sendt til en række medarbejdere og kommunalbestyrelsesmedlemmer i kommunen.

Forud for mailen var gået et forløb, hvor den ansatte over for den pågældende leder havde udtrykt utilfredshed med en skoleleder, som hun havde arbejdsmæssig relation til. Den ansattes beskyldning i mailen var en reaktion på en avisartikel, hvor lederen havde udtalt, at ”jeg har ikke tidligere modtaget klager fra medarbejdere, der har kaldt på handling”. Dette var ifølge den ansatte ikke sandt, da den ansatte selv netop havde klaget til lederen.

Kommunen meddelte den ansatte en tjenstlig advarsel, der var begrundet i, at hun med sine beskyldninger om, at lederen løj, havde overskredet grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed, og at hun i mailen uberettiget havde videregivet tavshedsbelagte oplysninger om en familie og kollegaer. Hvad angik ytringerne om lederen mente kommunen, at ytringerne var grove og usande, og den uddybede senere, at den ansatte ikke med rimelighed kunne opfatte udsagnet om klager ”fra medarbejdere” som omfattende hende, da hun ikke var ansat på skolen, men et andet sted i kommunen. Hvad angik oplysningerne om familien lagde kommunen vægt på, at der ikke forelå et forudgående skriftligt samtykke fra forældrene.

Ombudsmanden fandt ikke, at den ansatte havde handlet retsstridigt ved at hævde, at lederen vidste mere, end citatet i avisartiklen gav indtryk af. Det gjaldt, selv om der var tale om en meget grov beskyldning. Dels havde lederen modtaget klager fra flere personer over skolelederen, dels kunne der ikke være tvivl om, at den ansatte med rimelighed havde kunnet anse sig for omfattet af udsagnet om ”medarbejdere”.

Ombudsmanden fandt heller ikke, at den ansatte i mailen uberettiget havde videregivet tavshedsbelagte oplysninger. Hvad angik oplysningerne om familien henviste ombudsmanden til, at der ikke er noget krav om, at samtykke er afgivet skriftligt, og at forældrene efterfølgende havde afgivet en skriftlig erklæring om, at de havde givet forudgående samtykke.

Kommunen havde derfor efter ombudsmandens opfattelse ikke grundlag for at tildele den ansatte en tjenstlig advarsel.

(Sag nr. 21/06363)