FOB 2022-1

Kommunes retningslinjer om interne opslag af ledige stillinger var i strid med forvaltningsretlig grundsætning

25-01-2022

 

 

Det fremgik af Frederikshavn Kommunes retningslinjer for opslag af ledige stillinger, at stillinger som udgangspunkt først skulle slås op internt i kommunen, og kun hvis der ikke kunne ansættes en, som i forvejen var ansat i kommunen, blev stillingen slået op offentligt. Dette gjaldt, medmindre andet blev aftalt med den relevante tillidsrepræsentant. I princippet havde ansatte i kommunen altså fortrinsret til ledige stillinger.

Efter ombudsmandens opfattelse var dette i strid med den forvaltningsretlige grundsætning om, at ledige stillinger i den offentlige forvaltning som altovervejende hovedregel skal besættes efter offentligt opslag.

Kommunen havde anført, at retningslinjerne også tilgodeså kommunens forpligtelse til at foretage omplaceringer. Ombudsmanden mente ikke, at det kunne medføre, at hovedreglen om offentligt opslag generelt blev fraveget.

Som konsekvens af at kommunens retningslinjer var i strid med grundsætningen om offentligt opslag, var kommunens praksis efter ombudsmandens opfattelse også i strid med § 35, stk. 2, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Efter denne bestemmelse skal offentlige arbejdsgivere lægge alle ledige stillinger på Jobnet.

Han henstillede på den baggrund, at Frederikshavn Kommune ændrede sine retningslinjer for opslag af ledige stillinger.

(Sag nr. 21/02816)