FOB 2022-4

Aktindsigt i oplysning om, at en borger har eller har haft en sag ved en myndighed

02-09-2022

 

 

En borger havde mistanke om, at hans CPR-nummer var blevet misbrugt, og ønskede aktindsigt i nogle lydfiler fra telefonkonsultationer med lægevagten for at undersøge misbrugets omfang (identitetstyveri). Borgeren klagede efterfølgende til Styrelsen for Patientklager over lægevagtens håndtering af aktindsigtssagen. Senere bad en journalist styrelsen om aktindsigt i oplysninger om navn, mailadresse og telefonnummer på klageren (dvs. den borger, der frygtede at være udsat for identitetstyveri).

Styrelsen for Patientklager afslog at udlevere oplysningerne, fordi de ønskede kontaktoplysninger i den foreliggende sag ville afsløre, at en navngiven person havde haft en klagesag hos en forvaltningsmyndighed. En sådan oplysning var efter styrelsens opfattelse omfattet af undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens § 30, nr. 1.

Ombudsmanden udtalte, at offentlighedslovens § 30, nr. 1, ikke giver hjemmel til generelt at undtage oplysningen om, at en borger har eller har haft en sag hos en forvaltningsmyndighed, fra retten til aktindsigt. Hvis en sådan oplysning skal undtages fra retten til aktindsigt, må det efter ombudsmandens opfattelse forudsætte, at oplysningen efter en vurdering af den enkelte sags karakter bør unddrages offentlighedens kendskab.

Styrelsen for Patientklager havde ikke foretaget en sådan vurdering af beskyttelsesbehovet i den foreliggende sag, og ombudsmanden henstille­de på den baggrund, at styrelsen genoptog sagen.

(Sag nr. 21/04175)