FOB 2022-21

Sundhedsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt

31-08-2022

 

 

Et selskab klagede til ombudsmanden over Sundhedsministeriets sagsbehandlingstid i en aktindsigtssag.

Sagen havde foreløbig varet ca. 13 måneder på tidspunktet for ombudsmandens undersøgelse, og Sundhedsministeriet havde sendt 11 breve til selskabet med underretning om, hvornår sagen kunne forventes færdigbehandlet. Ministeriet udsatte i brevene den forventede frist for sagens færdigbehandling med mellem fire og otte uger.

Ombudsmandens fandt Sundhedsministeriets foreløbige sagsbehandlingstid på ca. 13 måneder meget kritisabel. Det var også meget beklageligt, at ministeriet ikke havde givet et mere realistisk skøn over, hvornår sagen kunne forventes færdigbehandlet.

Efter mere end et års sagsbehandlingstid bad ministeriet selskabet om at præcisere anmodningen og henviste til ressourcereglen i § 9, stk. 2, nr. 1, i offentlighedsloven. Ombudsmandens udtalte, at ministeriet på et langt tidligere tidspunkt burde være gået i dialog med selskabet om en mulig begrænsning af aktindsigtsanmodningen.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at fremme sagen mest muligt.

(Sag nr. 22/02280)