FOB 2022-23

Udbetaling Danmark kunne undtage oplysninger fra aktindsigt for at beskytte væsentlige hensyn til den offentlige kontrol

09-05-2022

 

 

En journalist havde bedt Udbetaling Danmark om aktindsigt i modeldokumentation for Machine Learning Modeller, der blev anvendt i kontrollen af barselsdagpenge, børnetilskud og pension. Modeldokumentationen beskrev og definerede, hvilke oplysninger og matematiske formler modellerne anvendte.

Udbetaling Danmark traf afgørelse om at udlevere tre dokumenter om modeldokumentation med undtagelse af visse oplysninger, som blev undtaget under henvisning til offentlighedslovens § 33, nr. 2 og nr. 5.

Ombudsmanden kunne ikke tilsidesætte Udbetaling Danmarks vurdering af, at det af væsentlige hensyn til gennemførelse af offentlig kontrol var nødvendigt at undtage oplysningerne fra modeldokumentationen.

Ombudsmanden havde herefter ikke anledning til at vurdere, om oplysningerne tillige kunne tilbageholdes efter offentlighedslovens § 33, nr. 5. Ombudsmanden bemærkede dog mere generelt, at denne bestemmelse ikke kan anvendes, hvis de hensyn, myndigheden ønsker at tilgodese, er fuldt identiske med hensyn, der er tilgodeset ved en af lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men betingelserne for at anvende denne undtagelsesbestemmelse ikke er opfyldt.

(Sag nr. 22/01854)