FOB 2011_14-3

Inddragelse af nye, mere lempelige mellemkommende regler i forbindelse med remonstration og administrativ prøvelse på det sociale område

08-09-2011

Få dage efter at en kommune havde afslået en borgers ansøgning om merudgiftsydelse, trådte der nye, mere lempelige regler om merudgifter i kraft.

Borgeren klagede efterfølgende over afslaget, men hverken kommunen eller det sociale nævn inddrog de nye, mere lempelige regler da de henholdsvis genvurderede og prøvede afgørelsen. Det mente ombudsmanden at myndighederne burde have gjort.

Ombudsmanden udtalte sig også mere generelt om hvornår myndighederne efter hans opfattelse bør inddrage ny, mellemkommende lovgivning – særligt i relation til det sociale område.
(J.nr. 2009-3497-050)