FOB 2011_13-4

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender

16-05-2011

Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden i 2007, i ministerens kalender, i rejser i ind- og udland og i ”tildeling” af naturalier.

Den 3. september 2010 gav ministeriet afslag på aktindsigt i ministerens kalender. Den 17. november 2010 gav ministeriet aktindsigt i de andre oplysninger.

Ombudsmanden kritiserede ikke ministeriets sagsbehandlingstid. Dog mente ombudsmanden at ministeriet burde have taget stilling til anmodningen om aktindsigt i ministerens kalender snarest muligt efter at anmodningen var modtaget.

Ombudsmanden lagde vægt på at to ministerier var involveret, og at de to ministerier havde fulgt forskellig praksis ved opdeling af ministerens møder i henholdsvis repræsentative og ikke-repræsentative møder. Det havde gjort det vanskeligt at tage stilling til hvilket bilagsmateriale der var omfattet af anmodningen. Ombudsmanden lagde også vægt på omfanget af det materiale som var fremskaffet, og at ansøgeren løbende var blevet underrettet om årsagen til at sagen trak ud, og hvornår sagen kunne forventes at være behandlet færdig.

Hvad angår aktindsigt i ministerens kalender, lagde ombudsmanden vægt på at der i afslaget var henvist til at ministerkalendere som sådan ikke er omfattet af offentlighedsloven. Da ministeriet således ikke på noget tidspunkt havde været i tvivl om at der skulle gives afslag på aktindsigt i ministerens kalender, mente ombudsmanden at ministeriet burde havde taget stilling til anmodningen snarest muligt efter at den var modtaget.

(J.nr. 2010-3954-2000)