FOB 2011-16-2

Offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, jf. OFL § 10, nr. 5

22-12-2011

En borger bad Ankestyrelsen om aktindsigt i tre spørgeskemaer som tre kommuner havde udfyldt som led i Ankestyrelsens udarbejdelse af en rapport om kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet. 

Ankestyrelsen gav afslag på aktindsigt under henvisning til at materiale kan undtages fra aktindsigt hvis det er tilvejebragt som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser (offentlighedslovens § 10, nr. 5). 

Ombudsmanden mente imidlertid ikke at Ankestyrelsens rapport – der havde til formål at give et billede af kommunernes og regionernes opgavevaretagelse på botil­budsområdet – kunne betegnes som offentlig statistik eller en videnskabelige undersøgelse. 

Ombudsmanden udtalte at der med udtrykket ”offentlig statistik” må forstås noget andet og mere end en optælling og opgørelse af oplysninger som modtages fra offentlige myndigheder eller andre. Hvis der skal være tale om ”offentlig statistik”, må det kræves at det bagvedliggende materiale har gennemgået en vis kvalificeret faglig statistisk bearbejdning. Og ”videnskabelige undersøgelser” må forstås som undersøgelser der indgår i en forskningsmæssig sammenhæng og udføres af institutioner hvis primære opgave er af forskningsmæssig karakter, f.eks. universiteter eller offentlige forskningsinstitutioner. 

Ombudsmanden udtalte herefter at Ankestyrelsen ikke kunne afslå borgerens anmodning om aktindsigt i kommunernes besvarelser under henvisning til den ovenstående regel, og han henstillede til Ankestyrelsen at den genoptog behandlingen af sagen om aktindsigt. 

Da Ankestyrelsen faktisk afslog borgerens anmodning om aktindsigt efter denne regel, burde den samtidig have vejledt borgeren om muligheden for at søge aktindsigt i spørgeskemaerne direkte hos de tre kommuner.  

(J.nr. 2010-4905-0016)