FOB 2011_1-1

Arbejdsskadestyrelsens videregivelse af diagnoseoplysninger om skadelidt til arbejdsgiver

02-03-2011

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Arbejdsskadestyrelsens videregivelse af oplysninger.

Baggrunden var en konkret klagesag hvor ombudsmanden var blevet opmærksom på at Arbejdsskadestyrelsen havde videregivet oplysninger om en skadelidts diagnose til konkursboet efter en tidligere arbejdsgiver. Videregivelsen var sket i forbindelse med to rykkerbreve til konkursboet som led i Arbejdsskadestyrelsens indhentelse af indkomstoplysninger.

Ombudsmanden bad Arbejdsskadestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet og Datatilsynet om en udtalelse i sagen.

Datatilsynet udtalte blandt andet at når et rykkerbrev udfærdiges i et sagsbehandlingssystem, udskrives og herefter sendes manuelt som et almindeligt brev med postvæsenet, medfører det at videregivelsen er omfattet af persondatalovens § 1, stk. 1. Datatilsynet lagde vægt på at de oplysninger som sagen drejede sig om, blev udskrevet fra et it-system med henblik på umiddelbar videregivelse.

Herefter mente Datatilsynet at det var persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 4, der skulle anvendes. Datatilsynet udtalte at det næppe kan anses for nødvendigt at videregive oplysningen om diagnosen på et tidspunkt hvor det ikke er aktuelt for arbejdsgiveren eller dennes konkursbo at vurdere om sagen giver arbejdsgiveren eller dennes konkursbo anledning til at overveje at udnytte sin klageadgang. Ud fra de foreliggende oplysninger mente Datatilsynet at persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 4, ikke indeholder hjemmel til at Arbejdsskadestyrelsen kan videregive oplysninger om en diagnose til arbejdsgiveren eller dennes konkursbo i forbindelse med rykkerskrivelser som led i sagsoplysningen.

Ombudsmanden var enig i Datatilsynets retsopfattelse. Ombudsmanden mente således at Arbejdsskadestyrelsen ikke burde have videregivet oplysningen om diagnosen i de to omhandlede rykkerbreve. (J.nr. 2007-3407-003)