FOB 2011-20-10

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

30-11-2011

En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom. Kort efter gennemførte kommunen et uanmeldt tilsyn på ejendommen. Kommunen afslog at give landmanden aktindsigt i borgerens navn med den begrundelse at borgeren havde oplyst at borgeren tidligere var blevet truet af landmanden. Statsforvaltningen hjemviste først sagen, men godkendte senere kommunens afslag på aktindsigt. 

Ombudsmanden udtalte at kommunen burde have noteret borgerens navn på sagen. Kommunen kunne ikke undlade at notere navnet på borgeren fordi den ville undgå at oplysningen kom landmanden i hænde. Efter omstændighederne kan en myndighed undtage navne på anmeldere og andre der har givet oplysninger til sagen, fra aktindsigt. På det foreliggende grundlag mente ombudsmanden ikke at kommunen og statsforvaltningen havde tilstrækkelig grund til at nægte landmanden aktindsigt. Ombudsmanden henstillede til myndighederne at genoptage sagen.  

(J.nr. 2010-5270-1011)