FOB 2011-5-3

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

14-10-2011

En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til ombudsmanden over nævnets behandling af sagen.

Ombudsmanden udtalte at det efter hans opfattelse var beklageligt at det grønlandske erstatningsnævn pålagde kvindens advokat at stå for hele forberedelsen af sagen, at det var en beklagelig fejl at nævnet i et brev af 6. november 2006 rådede advokaten til at kontakte en forkert myndighed – og at det var meget kritisabelt at nævnet først rettede fejlen efter mere end 1 år og 10 måneder.

Ombudsmanden udtalte samtidig at sagsbehandlingstiden var meget kritisabel, ligesom det var hans opfattelse at det var kritisabelt at erstatningsnævnet ikke på eget initiativ underrettede kvindens advokat om at sagen ikke blev behandlet færdig i marts 2006 som stillet i udsigt – og at det var overordentligt kritisabelt at der gik næsten 3 måneder før nævnet svarede på en fax af 27. april 2006 hvor kvindens advokat rykkede for oplysning om hvornår der ville blive truffet afgørelse.

Samlet var det Folketingets Ombudsmands opfattelse at der var tale om en uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sagen.

Ombudsmanden henstillede til det grønlandske erstatningsnævn at overveje om der burde fastsættes egentlige målsætninger for nævnets sagsbehandlingstider.

Da der efter ombudsmandens opfattelse var begået fejl og forsømmelser af større betydning i sagen, underrettede ombudsmanden Folketingets Retsudvalg og justitsministeren om sagen.

(J.nr. 2009-0911-600)