FOB 2011_1-3

Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension

05-05-2011

Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at han regnede med at blive afskediget efter 120 sygedage og ikke regnede med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. På det tidspunkt modtog borgeren fortsat løn, og udbetalingen af løn fortsatte indtil ansættelsen ophørte. Da den grønlandske arbejdsgiver ikke havde søgt om dagpengerefusion, og da borgeren ikke søgte om udbetaling af sygedagpenge, blev der ikke udbetalt sygedagpenge da udbetalingen af løn ophørte.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

På baggrund af den skærpede vejledningspligt på det sociale område mente ombudsmanden at kommunen skulle have vejledt borgeren om reglerne om sygedagpenge.

Efter en henstilling fra ombudsmanden genoptog beskæftigelsesankenævnet sagen og traf afgørelse om at borgeren skulle stilles som om han var blevet korrekt vejledt.

(J.nr. 2010-2395-0050)